ArrendeKredit, vår unika finansiella tjänst

Tjänsten

Vår finansiella tjänst frigör det bundna kapitalet i olika arrendeavtal som ofta sträcker sig över långa tidsperioder.

Målgrupp

Våra kunder är alla typer av jordägare som arrenderar/hyr ut mark till olika arrendatorer.

Fördelarna

Genom tjänsten ArrendeKredit tar vi över kassaflödet och kreditrisken, säkrar betalningsflödet och erbjuder likviditet för en avtalad tidsperiod direkt på ert konto, oavsett längden på arrendeavtalet.

ArrendeKredit ger dig skalbarhet

Som jordägare kan du välja om du vill sälja av upp till 10 år av dina framtida arrendeintäkter. Genom vår tjänst får man då loss det bundna kapitalet för nya eller alternativa investeringar.

Våra kunder

Kunderna är olika jordägare som arrenderar ut mark via arrendeavtal. Det kan vara jordbruksarrenden, anläggningsarrenden, markarrenden, tomträttarrenden, bostadsarrenden
eller lägenhetsarrenden.

Vision

Vår tjänst frigör det bundna kapitalet till likvida medel och skapar förutsättningar för tillväxt och framtida investeringar.

Tjänsten

Vår unika finansiella tjänst, som vi valt att kalla ArrendeKredit frigör det bundna kapitalet i olika arrendeavtal som ofta sträcker sig över långa tidsperioder. En arrendator betalar i normalfallet sitt arvode till jordägaren en gång per år, för vissa typer av arrenden först i efterskott.
Vi erbjuder jordägare uppköp av arrendeintäkter med ett engångsbelopp, motsvarande en diskontering av prognostiserade framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan sätts utifrån
en framarbetad modell som återspeglar vem markägaren respektive arrendatorn är.

ArrendeKredit ger:

  • Förbättrad likviditet
  • Information om arrendatorn
  • Riksavtäckning mot eventuell kundförlust
  • Minskat behov av upplåning
  • Förstärkning av den egna balansräkningen
  • Förutsättning för alternativa investeringar
  • Möjlighet att reglera andra skulder och åtaganden
  • Effektiviserad administration

Kontakt