ArrendeVärdering - Säkerställer rätt arrendeavgift

Tjänsten

Tjänsten omfattar alla typer av värderingsuppdrag med allt från jordbruks- till anläggningsarrenden och tomträtter. För att erhålla bästa avkastning för sin utarrenderade mark är det viktigt att arrendeavgiften är rätt.

Målgrupp

ArrendeVärdering riktar sig främst till jordägare som arrenderar ut mark till olika typer arrendatorer.

Fördelar

Det finns en stor dold reserv då många jordägare inte följt med prisutvecklingen under de senaste åren. Låt oss värdera er mark och utvärdera potentialen i era arrendeavtal.

ArrendeVärdering

Efter ett stort antal år då det varit ganska lugnt på arrendeområdet händer nu mycket. Arrendenämndernas framtid diskuteras, liksom arrendeavgifterna för bostadsarrende och möjligheten till en rörlig avgift under arrendeperioden vid jordbruksarrende.

Ambitionen är att försöka hitta ett bättre och enklare sätt än idag att få fram rätt arrendeavgift. En annan fråga som är uppe för utredning är besittningsskyddet. Idag har vi direkt besittnings-
skydd på alla arrenden som är tecknade på mer än ett år, vilket för med sig att många markägare endast vill teckna korta arrendeavtal, eller till och med enbart ha muntliga upplåtelser.

Priset på ett arrende påverkar i hög grad den framtida lönsamheten i lantbruksföretagen. Vi hjälper dig som markägare att utifrån givna förutsättningar beräkna och föreslå en rimlig arrendenivå som kan utgöra ett underlag vid exempelvis ett arrendeanbud.

ArrendeVärdering

Tjänsten omfattar alla typer av värderingsuppdrag med allt från jordbruks- till anläggningsarrenden, bostadsarrenden och tomträtter. Med stigande markpriser är det viktigt att följa med utvecklingen och debitera rätt arrendeavgift för sin utarrenderade mark.

Det finns en stor dold reserv då många markägare inte följt med prisutvecklingen under de senaste åren.

Låt oss värdera er mark och utvärdera potentialen i era arrendeavtal.

Kontakt